New cap - novelty of "Malyatko"

New cap  - novelty of "Malyatko"